Privacyverklaring

Plexsys B.V., hierna te noemen Plexsys, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheid voor verwerking persoonsgegevens

Als Plexsys zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij erkennen deze verantwoordelijkheid en verzekeren dat de verwerking gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Plexsys verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals contractuele verplichtingen, wettelijke vereisten, en legitieme bedrijfsbelangen. De specifieke rechtsgrond voor elke verwerkingsactiviteit zal expliciet worden vermeld, waaronder toestemming, contractnaleving, wettelijke vereisten, of legitieme belangen.

Rechten van betrokkenen

Individuen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te wissen, de verwerking te beperken, over te dragen, en bezwaar te maken tegen de verwerking. Verzoeken hiertoe kunnen worden ingediend via de contactgegevens onderaan dit document. 

Functionaris gegevensbescherming

Plexsys heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Contactgegevens van de FG staan onderaan dit document. De FG is verantwoordelijk voor toezicht op naleving van de AVG en staat klaar voor ondersteuning en vragen over uw persoonsgegevens. 

Gegevensverstrekking aan derden

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen zonder voorafgaande, expliciete instemming, tenzij dit wettelijk vereist is. Informatie over eventuele gegevensoverdrachten buiten de EU en de daarbij horende waarborgen wordt eveneens verstrekt.

Externe dienstverleners en partners

Plexsys kan voor de levering van haar diensten gebruik van derden. Voor de diensten die door of met behulp van derden worden geleverd, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Gegevensverstrekking aan derden

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen zonder voorafgaande, expliciete instemming, tenzij dit wettelijk vereist is. Informatie over eventuele gegevensoverdrachten buiten de EU en de daarbij horende waarborgen wordt eveneens verstrekt.

De partners waar Plexsys mee werkt zijn onder andere, maar niet uitsluitend: 

Microsoft 
Bittitan 
Gripp
Jortt
Pax8

Beveiliging en datalekken

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming. In het geval van een datalek volgen wij de vereiste procedures voor melding aan toezichthouders en betrokkenen.

Verwerking van kindergegevens

We verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Cookies

Voor vragen over het gebruik van Cookies verwijzen wij u graag naar ons Cookiebeleid.

Bewaartermijn van gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Specifieke bewaartermijnen voor verschillende soorten gegevens worden vermeld.

Wijzigingen in Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan worden bijgewerkt. We raden u aan om deze regelmatig te raadplegen. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 27-06-2024.

Contactgegevens

Voor vragen, inzichten of het uitoefenen van uw rechten, neem contact op via: 

Plexsys B.V.

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming 

Westbaan 350 C33

2841MR Moordrecht

E-mail: privacy@plexsys.nl